Calvin H in Hilchetna bawl

161
views

Sum-le-paai deina zieh a Nampi nasem hileng building inn ah ka tengta ding a, hi-nanleh Nampi Plan & Policy peipi ding deina zieh a principal neitah a kalsuon ka hi zieh in ka Pa lamsa singpeh/tuongpeh inn ah ka teng nalai hi chi’n Calvin H. in tuni’a Press-te akimupina ah gen hi.

Tami hun ah Calvin H. in Kum 20 val Nampi naa semta ahidan gen in ahat joulou hun leh a um nawnlou hun a, a suulnung/a kalsuonna nung zui ding a seppi-te trained ut ahizieh in Central team te toh talks anei chieng in ZRO apat khat leh ni zawpi zel chi hi. Pawlpi dang banglou a ZRO pen Plan & Policy Program nei a kalsuon ahina ah ama (Calvin H) leh Thanglianpau um nawnlou hun in zong ZRO pen pei toutou ding chi’n zong gen hi.Nampi’n Plan & Policy Program aneite mipi toh pangkhawm a semkhe ding a ama leh a Cabinet-pite principal neitah a tunitah a kalsuon ahiban ah kum 20 sung Nampi naa asepna ah Pawlpi leh a innsung mite mitmu a dongkhol ding in mimal hamphatna suilou a, zong sui ngaingai lou ding chi hi.

Tualeh Nampi Plan & Policy Program gen sang in tulai social media lah a mimal kidemna uong mama ahina ah Thanglianpau theipina toh kum 10 peisa a PMGSY nuoi a contract work khat a sep ban ah tu kumbul lam a Thanglianpau leh Ginsuanhau Zou, MLA, 60 Singngat theipina leh deisahna toh Behiang khuo a Contract work khat anei simlou contract work dang semlou chi’n hilchetna bawl hi.

SHARE