Kuki Chief Association in Dec 20 zaankim apat Indefinite Strike bawlding

308
views
bandh_postpone

SP Churachandpur in Neishialveng hausapu kimatna toh kisai a mipi thei ding a thusuo abawl na a Kuki Chief Association tung a mipi puikhiel chia’a ngawna abawl pen pomthei  himawngmawng lou ding chi’n Kuki Chief Association a Information & publicity secy, Ngulkhomang Haokip in tunia thusuo a bawlna ah gen hi.

Police-te’n thuchien sui ding leh SP/CCPur in sil um dan hoitah a suizui ding in theisah uhi. Tualeh Doukhosat Neihsial, Chief of Neihsial Veng hakhietna ding a naikal 24 sung hunchiem apieh uh tutan a bangma sepsuo a umlou zieh in KCA in Kuki Frontal organization-te toh kithuzah in December 20, 2018 zaankim apat hunchiem umlou in Indeϐinite general strike bawl ding uh ahidan thusuo in tahlang hi.

SHARE