Zenhang Lamka leh Neihsial Veng kikal a lei kibawl akim khat jou

80
views
Neihsial_Veng

Lamka leh Neisial Veng kikawmtuohna ding a Lei poimaw mama ‘suspension bridges’ puophatna pei lel a, tunitah lam in nasep a kimkhat phial zawsieng hita hi.

Suspension bridges dang banglou a Zenhang Lamka leh Neisial Veng kikawmtuohna ding a Tuitha Lui tung a kidaw ‘suspension bridges’ pen hunsawtpi puophat lou a um ahi, puophat ahi jou chieng in nichin neh-le-tah suina leh nichi a school kai naupangte ding in nuom tuom mama ding hi.

Zenhang Lamka

Alangkhat ah suspension bridges puophatna pei lel pen Langva/CI Sheet (Aarti Suraksha 0.60 MM) zah a Lei tuong pha ahina ah guozuh hun (rainy season) chieng in anal de aw (slippery) chi mit a mujousie ngaituona khat ahina ah khuo leh veng tuomtuom apat suspension bridges tuongpha enkhe ding mawngmawng a Zenhang Lamka leh Neisial Veng pha tuni’n zong mi tam mama chi’n  report in gen hi.

SHARE